Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes (toliau – Prekės) https://vitajuwel.lt/ internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir MB „Laimės vizija“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui užsakant Prekes Svetainėje.
 • Pirkėjas Prekes Svetainėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Prekes Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Svetainėje.
 • Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Prekes Svetainėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • Svetainėje Prekes gali pirkti Pirkėjai, Svetainėje pateikę Svetainėje prašomus nurodyti duomenis. Prieš pateikdamas duomenis Pirkėjas privalo susipažinti su Svetainės Privatumo Pirkėjui pateikus duomenis Svetainėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės Svetaine su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.
 • Pirkėjo duomenys pateikiami tam tikroje Svetainėje esančioje formoje, suvedant į ją būtinus duomenis. Duomenys gali būti pateikiami tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
 • Norėdamas įsigyti Prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
 • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Svetainėje: (i) suformuoja Prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir (ar) sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
 • Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią pirkimo – pardavimo sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekių kainą ir priimti Svetainėje užsakytas Prekes. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimo pageidaujamų Prekių, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Prekėms įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pirkėjas turi teisę:
  • Pirkti Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Kai Pirkėjas yra vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)) – atsisakyti Svetainėje sudarytos Prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos. Atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarka atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties/nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį“.
  • Pakeisti ir grąžinti nekokybiškas Prekes.
  • Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas
 • Pirkėjas įsipareigoja:
  • Sumokėti Prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį) ir priimti užsakytas Prekes.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo Svetainėje nurodyti ir išsaugoti duomenys, nedelsdamas juos
  • Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti
  • Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pardavėjas turi teisę:
  • Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 10.1. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.
  • Pakeisti Taisykles, Prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4.
 • Pardavėjas įsipareigoja:
  • Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis Prekėmis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
  • Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus
  • Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas perduoti Pirkėjui jo užsakytų Prekių, atitinkančių kokybės reikalavimus, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

5. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

 
 • Prekių kainos Svetainėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – eurais su įskaičiuotu PVM (pridėtinės vertės mokesčiu).
 • Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Prekių kaina ir mokėtina suma už Prekes Pirkėjui yra parodoma, suformavus Prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Prekių užsakymo procedūros.
 • Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė Prekių pardavimo kaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Prekių kaina, Pardavėjas parduoda Prekes už mažesnę kainą. Jei faktinė Prekės pardavimo kaina yra didesnė, nei Svetainėje nurodyta, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokį Prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis, ar šis sutinka įsigyti Prekes už didesnę kainą.
 • Perkant Prekes Svetainėje atsiskaityti galima šiais būdais:
  • Paysera sistema;
  • Atliekant pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.
 • Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį ar kreditinių kortelių operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.
 • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekių garantiniai raštai, jam gali būti pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. PREKIŲ PERDAVIMAS

 • Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią Pirkimo – pardavimo sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal užsakymą.
 • Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.
 • Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą (perduoti Prekes).
 • Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje į LP Express bei Omniva paštomatus, taip pat naudojantis autobusų siuntų skyriaus paslaugomis už Svetainėje nurodytą mokestį. Prekių pristatymas vykdomas ir į Europos šalis, siuntimo išlaidas suderinus individualiai su Pirkėju. Nemokamai Prekės Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos Pirkėjui užsisakius Prekių už Svetainėje nurodytą sumą.
 • Jei netinka nė vienas Taisyklėse nurodytas Prekių pristatymo būdas, Prekių pristatymo būdas derinamas individuliai su Pirkėju telefonu +370 687 12912 ar elektroniniu paštu: info@vitajuwel.lt.
 • Prekė, kuri yra sandėlyje, Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo paprastai pristatoma per 2-5 darbo dienas (pirmadieniais – penktadieniais) po apmokėjimo patvirtinimo. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Svetainėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus Prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prieš pateikdami užsakymą, atkeipkite dėmesį į švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje bei Europoje – jos gali daryti įtaką pristatymo laikui, t. y. galimi pristatymo vėlavimai (1-2 d.).
 • Jei Prekės nėra sandėlyje, Pirkėjas apie tai informuojamas, ir užsakymas arba panaikinamas ir grąžinami Pirkėjui už Prekę sumokėti pinigai, arba, sutarus su Pirkėju, bei esant galimybei, Prekė Pirkėjui pristatoma per protingą terminą, kai tik ji bus įmonės sandėlyje. Šios prekės pristatymo išlaidas apmoka įmonė.
 • Kai Prekės pristatomos į LP Express ar Omniva paštomatus, Pirkėjas privalo atsiimti Prekes iš paštomato per 72 val. nuo siuntos pristatymo į paštomatą momento arba per informaciniame pranešime nurodytą terminą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą paštomatą, informaciniu pranešimu atsiunčiami kodai, kurie skirti siuntos atsiėmimui.
 • Kai Prekės pristatomos į Pirkėjo nurodytą miestą arba autobusų stotį, Pirkėjas privalo atsiimti Prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą miestą arba autobusų stotį dienos.
 • Pirkėjui neatsiėmus siuntos per siuntų kompanijos nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo – pardavimo sutartį, o Pirkėjo sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, jeigu jie buvo taikomi, ir Prekių pristatymo mokestį.
 • Atsiimdamas Prekes iš Pirkėjo nurodyto miesto arba autobusų siuntų skyriaus, Pirkėjas, pastebėjęs Prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu atsiųsti pažeistos pakuotės nuotrauką ir turi teisę nepriimti Prekių.
 • Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti siuntos pristatymo patvirtinime. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos tinkamai ir yra tinkamos kokybės.
 • Atsiimdamas Prekes iš Pirkėjo nurodyto miesto arba autobusų siuntų skyriaus, nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
 • Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti Priimdamas Prekes Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti Pirkėjo tapatybe. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, jis privalo turėti Pirkėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą. Jei Pirkėjas – juridinis asmuo, Prekes turi teisę atsiimti juridinio asmens darbuotojas, turintis galiojantį darbuotoją pažymėjimą su nuotrauka arba pateikęs juridinio asmens įgaliojimą raštu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Jeigu Prekes iš Pirkėjo nurodyto miesto ar siuntų skyriaus atsiėmė Pirkėjo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių pavėluotu pristatymu ir (ar)
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba nepristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.    PREKIŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ. GARANTIJA

 • Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
 • Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Prekių aprašyme.
 • Parduodamų Prekių savybės nurodomos Svetainėje kiekvienos Prekės aprašyme. Jei Prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta Prekės aprašyme.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 • Jei Svetainėje nėra pažymėta kitaip, Prekėms taikoma 2 metų kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos gali būti nurodomi Prekių aprašymuose.
 • Jei Pirkėjas – vartotojas, jis privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.
 

9. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES/NUTRAUKTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTĮ

 • Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo (gavimo) dienos.
 • Atsisakydamas pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjas užpildo laisvos formos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo prašymą, iš kurio turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, nurodo detalią užsakymo informaciją: datą, užsakymo numerį, prekės pavadinimą, kainą, pristatymo datą, ir atsiunčia jį elektroniniu paštu (info@vitajuwel.lt). Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, patvirtinta 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154, ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9. Pirkėjui viena pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijus keletą Prekių, jo atsisakymo teisė galioja tiek vienos Prekės, tiek kelių Prekių atžvilgiu, priklausomai nuo Pardavėjui pateikto prašymo turinio.
 • Prekės grąžinamos, naudojantis siuntų kompanijų paslaugomis arba pristatant Prekę asmeniškai adresu Žeimenos g. 81, LT-50101, Kaunas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui, Prekių grąžinimo sąlygas iš anksto suderinus individualiai elektroniniu paštu info@vitajuwel.lt ar telefonu +370 687 12912. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos.
 • Pardavėjas šiomis nuostatomis informuoja, kad pinigai už Prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami į Jūsų sąskaitą, iš kurios sumokėjote už Prekes, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio už Prekes Pardavėjui sumokėtų pinigų grąžinimo būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų, visi už Prekes Pirkėjo Pardavėjui sumokėti pinigai gali būti grąžinami ir kitu būdu.
 • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti Prekes, banko sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar ).
 • Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma Prekių grąžinimui dėl jų kokybės trūkumų):
  • grąžinama Prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos Prekės etiketės ir kt.;
  • grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant Prekę būtina pateikti Prekės pirkimo – pardavimo dokumentą. Jeigu Pirkėjas nepateikia Prekės pirkimo-pardavimo dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos Prekės bus įvertintos, ar Prekės grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus.
 • Jeigu Prekės yra netinkamos kokybės (Jeigu sudarant pirkimo–pardavimo sutartį Pirkėjas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti Prekės savybė neatitinka įstatymuose nustatytų Prekių kokybės reikalavimų, ir jis, sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad Prekė yra tinkamos kokybės), Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta Prekės kokybė, arba proporcingai sumažinta Prekės kaina arba vienašališkai nutraukta pirkimo – pardavimo sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas laisvos formos prašymą ir pateikdamas jį elektroniniu paštu info@vitajuwel.lt.
 • Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šiomis Taisyklėmis.
 • Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, kai Pardavėjas nevykdo pareigos perduoti Prekes.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 • Pirkėjas atsako už Svetainėje prašomų nurodyti duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už Svetainėje prašomų nurodyti duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainėje Prekes įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo
 • Pardavėjas atsako už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
 • Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius
 • Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) Prekių neperdavimą ar pavėluotą perdavimą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

11. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 • Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 • Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
 • Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Svetainės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas Prekių garantijas, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 • Taisyklėms ir pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
 • Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
 • Neišsprendus ginčo dėl Svetainėje įsigytų Prekių derybų būdu, prašymą ar/ir skundą dėl Svetainėje įsigytų Prekių galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie padeda surinkti informaciją apie apsilankymus mūsų svetainėje. Daugiau apie mūsų privatumo politiką galite peržiūrėti informaciją čia. Jeigu nenorite, kad slapukai būtų saugomi ir renkama apsilankymo informacija prašome pasikeisti nustatymus savo naršyklėje.